View Single Post
  #112506  
Old 19-08-2013, 10:53
love6985's Avatar
love6985 love6985 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2011
Location: xa tít mù...
Posts: 8,118
Send a message via ICQ to love6985 Send a message via AIM to love6985 Send a message via Yahoo to love6985 Send a message via Skype™ to love6985
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!


360p CHO ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH + 1080p.BLURAY.x264.FLAC PV <- CLICK HERE


Nhạc siêu nén các xinh lè ăn canh bí, cập nhật liên tục <- click here


4KB48

Code:
Major
31st 5!ngl3 5@y0n4r@ Cr4wl Typ3 A Typ3 K Typ3 B

30th 5!ngl3 S0 l0ng! Typ3 A Typ3 K Typ3 B CDwavFULL

29th 5!ngl3 3!3n Pr3$$ur3 Type A Type B Type C Type D CDwavFULL

28th 5!ngl3 UZ4 Typ3 A Typ3 K Typ3 B DVDripAKB CDflacFULL

27th 5!ngl3 G!ngh4m Ch3ck Typ3 A Typ3 B CDwavA CDflacFULL

26th 5!ngl3 M4n@t5u n0 50und$ g00d Typ3 A Typ3 B CDwavA CDflacFULL

25th 5!ngl3 G!v3 M3 F1v3! Typ3 A Typ3 B CDflacFULL

24th 5!ngl3 U3 k4r@ M4r!k0 Typ3 A Typ3 K Typ3 B CDflacFULL

23rd 5!ngl3 K4z3 w@ Fu!t31ru Typ3 A Typ3 B CDflacFULL

22nd 5!ngl3 Fly!n9 g3t Typ3 A Typ3 B CDflacFULL

21$t 5!ngl3 3v3ryd4y, K4tyu5h@ Typ3 A Typ3 B CDflacFULL

20th 5!ngl3 54kur@ n0 k! n1 n4r0u Typ3 A Typ3 B CDflacFULL

19th 5!ngl3 Ch4nc3 n0 Junb4n Typ3 A Typ3 K Typ3 B CDflacFULL

18th 5!ngl3 B3g!nn3r Typ3 A Typ3 B CDflacFULL

17th 5!ngl3 H34vy R0t@t!0n Typ3 A Typ3 B CDflacFULL

16th 5!ngl3 P0nyt4!l t0 5hu$hu Typ3 A Typ3 B CDflacFULL

15th 5!ngl3 54kur@ n0 5h!0r1 Typ3 A Typ3 B mirror B CDflacFULL

14th 5!ngl3 R!v3r DVDiso CDflacFULL

13th 5!ngl3 !1w4k3 M@yb3 DVDiso CDflacFULL

12th 5!ngl3 N4m!d@ 5urpr1$3! DVDiso CDflacFULL

11th 5!ngl3 1On3n 24kur@ DVDiso CDflacFULL

10th 5!ngl3 0og03 D14m0nd R3gul4r Th3@t3r CDwavFULL

09th 5!ngl3 B4by! B@by! B4by! Typ3 Blu3 Typ3 Gr33n Typ3 P!nk CDflacFULL

08th 5!ngl3 54kur@ n0 H4n@b!r4t@ch1 2OO8 DVDiso CDflacFULL

07th 5!ngl3 R0m4nc3, !r@n3 DVDiso CDflacFULL

06th 5!ngl3 Yuuh1 0 M1t3!ru k4? DVDiso CDwavFULL

05th 5!ngl3 B0ku n0 T4!y0u CDflacFULL CDflacFULL

04th 5!ngl3 B1ng0! DVDiso CDflacFULL

03rd 5!ngl3 K3!b3t5u $h1te!t@ 4!j0u DVDiso CDflacFULL

02nd 5!ngl3 53!fuku g4 J4m@ 0 $uru DVDiso CDflacFULL

01$t 5!ngl3 4!t@k4tt@ DVDiso CDflacFULL

Indie

5k!rt, H!r4r1 CDflacFULL

54kur@ n0 H4n@b!r4t@ch1 CDflacFULL
Code:
05th 4lbum 183Omét DVDiso CDimage(.mdx) CDwavFULL Ph0t0b00k

04th 4lbum K0k0 n! !t4 K0t0 DVDiso CDflacFULL

03rd 4lbum S3t L!$t: Gr34t3$t 50ng$ K4nz3nb@n CDflacFULL

02nd 4lbum K4m!ky0kut4ch1 DVDiso CDflacFULL

01$t 4lbum S3t L!$t: Gr34t3$t 50ng$ 2OO6–2OO7 DVDiso CDflacFULL
Code:
CON XỢT
4KB1O4 $3nb4tsu M3mb3r $0k4ku M4t5ur1 DVDiso DVDrip Con xợt trước TD xì pe sồ 4KB48 T0ky0 4k1 M4t5ur1 DVDiso online T0ky0 D0m3 DVDiso DVDrip 720p vietsub_online 360p_torrent 4KB48 K0h4ku Ut4 G4$$3n 2O12 DVDiso 360p_torrent online 4KB48 K0h4ku Ut4 G4$$3n 2O11 DVDiso 360p 4KB48 !n Gu4m DVDiso 4KB48 DVD M4g@z!n3 V0l.11 - 4KB48 3rd J4nk3n T4!k@1 2012 DVDiso online 4KB48 DVD M4g@z!n3 V0l.9 - 4KB48 Un!t F3$t!v4l @ T0KY0 D0M3 C!TY H4LL DVDiso 360p_torrent online 4KB48 DVD M4g@z!n3 V0l.8 - 4KB48 2nd J4nk3n T4!k@1 2011 DVDiso online 4KB48 DVD M4g@z!n3 V0l.6 - "H4n@b!r4t@ch1" Dr3@m C0nc3rt 2O1O DVDiso 360p 4KB48 DVD M4g@z!n3 V0l.5 - 4KB48 1$t J4nk3n T4!k@1 2010 DVDiso online 4KB48 DVD M4g@z!n3 V0l.3 - 4KB48 !n W3b5t3r H4ll DVDiso online 360p_torrent 4KB48 DVD M4g@z!n3 V0l.2 - Fuji-Q Highland Concert DVDiso 360p_torrent R3v!v4l C0nc3rt 2O12 DVDiso online 4KB48 Z3nk0ku T0ur 2O12 phần 1 DVDiso DVDrip 4KB48 Z3nk0ku T0ur 2O12 phần 2 DVDiso online 4KB48 Z3nk0ku T0ur 2O1O DVDiso online 4KB g4 !pp@1 ~5umm3r TOur 2O11~ DVDiso online 4KB48 T3@m 0g1 M4t5ur1 2O11 DVDiso 360p_torrent online 4KB48 T3@m 0g1 M4t5ur1 2O1O DVDiso 360p_torrrent 4KB48 !n a-n4t!0n 2O11 DVDiso online 360p_torrent 4KB48 N4t5um@t$ur1 H!b!y4y@0n DVDiso DVDrip 4KB48 C0nc3rt "5urpr!$3 w4 4r!m4$3n" DVDiso DVDrip 360p_torrent 4KB48 Y0k0h4m4 4r3n4 C0nc3rt 2O1O DVDiso online 360p_online 4KB48 NHK H4ll con xợt 2009 (tốt nghiệp Maimai) DVDiso 360p 4KB48 JCB H4ll con xợt DVDiso 360p 4KB48 NHK H4ll con xợt 2008 (tốt nghiệp Rina tình) DVDiso 360p 4KB48 R3qu3$t H0ur B3$t 1OO L!V3 4t 5H1BUY4 4X 2OO8 DVDiso 360p 4KB48 R3v!v4l C0nc3rt 2011 DVDiso online 4KB48 R3qu3$t H0ur B3$t 1OO L!V3 4t 5H1BUY4 4X 2OO9 DVDiso 360p_torrent online 4KB48 R3qu3$t H0ur B3$t 1OO L!V3 4t 5H1BUY4 4X 2O10 DVDiso 360p 4KB48 R3qu3$t H0ur B3$t 1OO L!V3 4t 5H1BUY4 4X 2O11 DVDiso DVDrip 360p_torrent online 4KB48 R3qu3$t H0ur B3$t 1OO L!V3 4t 5H1BUY4 4X 2O12 DVDiso DVDrip 360p_torrent 4KB48 R3qu3$t H0ur B3$t 1OO L!V3 4t 5H1BUY4 4X 2O13 DVDiso online 5KE48 H4ru C0nc3rt 2O13 DVDiso 360p_torrent 5KE48 H4ru C0nc3rt 2O12 DVDiso 360p_torrent 5KE48 R3qu3$t H0ur B3$t 50 2012 DVDiso DVDrip 360p online 5KE48 R3qu3$t H0ur B3$t 50 2011 DVDiso 360p_torrent online 5KE48 R3qu3$t H0ur B3$t 30 2010 DVDiso 360p_torrent online 5KE48 n!, !m4, D3k!ru k0t0 DVDiso 360p_torrent 5KE48 1! 2! 3! 4! Y0r0$h!ku! 5h0ubu w4 K0r3 K4r4 d4! DVDiso 360p_torrent KY0R4KU PR3$3NT5 4KB48 5KE48 L!V3 !N 4S!4 ~I ♥ M4C4U~ DVDiso 360p_torrent 5KE48 4$3 no Ry0u w4 H4np4 J4n4! DVDiso 360p_torrent 5KE48 D3n$3t5u, H4j!m4ru DVDiso 360p_torrent 5KE48 N4g0y4 !kk! DVDiso 360p_torrent 5KE48 T3nk4 w0 T0ruz3!! DVDiso 360p_torrent 5KE48 H4j!m3t3 n0 K4g@! Jugy0u DVDiso 360p_torrent 4KB48 Y0$$h4~1kuz0~! 1n $3!bu D0m3 C0nc3rt DVDiso DVDripCUT DVDrip 4KB48 $4!t@m4 5up3r 4r3n@ C0nc3rt DVDiso DVDrip 360p_torrent 4KB48 H4ru n0 Ch0tt0 d4k3 Z3nk0ku T0ur ~M4d@m4d@ D4z3 4KB48!~ DVDiso online 4KB48 - 4KB g4 !pp@1 - Th3 B3$t Mu5!c V!d30 DVDiso BDrip 4KB48 F!r$t C0nc3rt DVDiso 360p 1080p
Code:
Đại hội nhảy dây DVDiso
Code:
XÌ TẾCH
Xì tếch ác chằn tốt nghiệp DVDiso 1080p 360p Chim A 6th xì tếch - M0kug3k1sh4 DVDiso CDflacFULL 360p Chim A 5th xì tếch - R3!n@1 K!nsh1 J0ur31 DVDiso 360p Chim A 4th xì tếch - T4d@!m4 R3n4!chuu DVDiso 360p CDwavFULL Chim A 3rd xì tếch - D4r3k4 n0 T4m3 n! DVDiso 360p CDwavFULL Chim A 2nd xì tếch - 4!t@k4tt@ DVDiso 360p CDwavFULL Chim A 1$t xì tếch - P@RTY g4 H4jim@ru y0 DVDiso 360p CDwavFULL Chim K 6th xì tếch - R353t DVDiso CDflacFULL 360p Chim K 5th xì tếch - $4k@ 4g@r1 DVDiso 360p Chim K 4th xì tếch - $4!$huu B3ll g4 N4ru DVDiso DVDrip 360p Chim K 3rd xì tếch - N0n@1 P4r4d!s3 DVDiso DVDrip 360p Chim K 2nd xì tếch - $3!5hun G!rl5 DVDiso DVDrip 360p Chim K 1$t xì tếch - P@RTY g4 H4jim@ru y0 DVDiso 360p Chim B 5th xì tếch - Th34t3r n0 m3g4m1 DVDiso CDflacFULL 360p Chim B 4th xì tếch - !d0l n0 Y0@k3 DVDiso 360p Chim B 3rd xì tếch - P4j@m4 Dr!v3 DVDiso 360p Chim B 2nd xì tếch - 4!t@k4tt@ DVDiso 360p Chim B 1$t xì tếch - $3!$hun G!rl5 DVDiso 360p H!m4w4r!gum1 2nd xì tếch - Yum3 w0 5h!n4$3ru W4k3 n1 !k4n@1 DVDiso 360p H!m4w4r!gum1 1$t xì tếch - B0ku n0 T@!y0u DVDiso 360p Chim S 3rd xì tếch - $3!fuku n0 M3 DVDiso 360p Chim S 2nd xì tếch - T3 w0 T5un4g!n4g@r4 DVDiso 360p Chim S 1$t xì tếch - P@RTY g4 H4jim@ru y0 DVDiso 360p Chim KII 3rd xì tếch - R4mun3 n0 N0m!k4tt@ DVDiso 360p Chim KII 2nd xì tếch - T3 w0 T5un4g!n4g@r4 DVDiso 360p Chim KII 1$t xì tếch - 4!t@k4tt@ DVDiso 360p Chim E 2nd xì tếch - $4k@ 4g@r1 DVDiso 360p_torrent Chim E 1$t xì tếch - P4j@m4 Dr!v3 DVDiso 360p Chim N 2nd xì tếch - $3!$hun G!rl5 DVDiso 360p Chim N 1$t xì tếch - D4r3k4 n0 T4m3 n! DVDiso 360p NMB48 Chim thực tập 2nd xì tếch - P@RTY g4 H4jim@ru y0 DVDiso 360p_torrent

Code:
M43D4 4T5UK0
02nd 5!ngl3 K!m1 w4 B0ku d4 ACT O1 ACT O2 ACT O3 CDflacABC 01$t 5!ngl3 Fl0w3r ACT O1 ACT O2 ACT O3 mirror O3
Code:
!T4N0 T0M0M1
03rd 5!ngl3 1O n3n g0 n0 K!m1 e Typ3 A Typ3 B 02nd 5!ngl3 Fu1 n1 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 01$t 5!ngl3 D34r J Typ3 A Typ3 B Typ3 C
Code:
K4S@1 T0M0M1
02nd 5!ngl3 M!n3 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 01$t 5!ngl3 M4s@k4 Typ3 A Typ3 B Typ3 C
Code:
$@5H!H4R4 R!N0
02nd 5!ngl3 1kuj!n4$h1 M4$qu3r4d3 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 01$t 5!ngl3 50r3 d3m0 5uk1 D4 y0 Typ3 A Typ3 B Typ3 C
Code:
W4T@N4B3 M4YU
03rd 5!ngl3 H1k4ru M0n0t4ch1 Typ3 A Typ3 B Typ3 C CDwavLE 02nd 5!ngl3 0t0n4 J3lly B3@n5 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 01$t 5!ngl3 5h1nkur0 T0k!m3k1 Typ3 A Typ3 B Typ3 C
Code:
T4K@H4$H1 M!N4M1
1st Single Nobody cares Typ3 A Typ3 B Typ3 C wav
Code:
!W4$4 M!$4K1
01$t 5!ngl3 Muj!n 3k1 DVDiso
Code:
0N0 3R3N4
02nd 5!ngl3 3r3ny4n Typ3 A Typ3 B Typ3 C Typ3 D 01$t 5!ngl3 3r3py0n Typ3 A Typ3 B Typ3 C L4w$0n 3d!t!0n M4k!ng DVD 0n0 3r3n4 Th3 Gr4du4t!0n DVDiso
Code:
4KB48 T3@M 5URPR!$3
01$t - 11th DVDiso 11th DVDiso
Code:
N0 N4M3
????????????????? Typ3 B
Code:
T3@M DR4G0N FR0M 4KB48
K0k0r0 n0 H4n3 DVDiso CDflacFULL
Code:
5UK3B4N G!RL$
P4ch!nk0 CR 5uk3b4n D3k4 DVDiso
Code:
FR3NCH K!$$
05th 5!ngl3 R0m4nc3 Pr!v4cy Typ3 A Typ3 B Typ3 C 04th 5!ngl3 54!$h0 n0 m4!l Typ3 A Typ3 B Typ3 C 03rd 5!ngl3 K4kk0 w4ru1 I l0v3 y0u Typ3 A Typ3 B Typ3 C CDflacFULL 02nd 5!ngl3 !f Typ3 A Typ3 B Typ3 C 01$t 5!ngl3 2utt0 m@3 k4r4 Typ3 A Typ3 B Typ3 C
Code:
N03B
08th 5!ngl3 P3d!cur3 D4y Typ3 A Typ3 B Typ3 C 07th 5!ngl3 Kuch!b!ru Fur3zu... Typ3 A Typ3 B Typ3 C 06th 5!ngl3 4n$w3r Typ3 A Typ3 B Typ3 C 05th 5!ngl3 K!m1 5h!k4 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 04th 5!ngl3 L!3 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 03rd 5!ngl3 K!$$ n0 Ryuu$31 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 02nd 5!ngl3 T4n3 DVDiso 01$t 5!ngl3 R3l4x! DVDiso Dr4m4 - K0t0d4m4 n0 0nn4t4ch1 DVDiso
Code:
N0T Y3T
04th 5!ngl3 5u!k4 B4by Typ3 A Typ3 B Typ3 C 03rd 5!ngl3 P3r4p3r4 P3r@0 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 02nd 5!ngl3 N4m!n0r1 K4k!g00r1 Typ3 A Typ3 B 01$t 5!ngl3 5huum4t5u N0t Y3t Typ3 A Typ3 B
Code:
W4T@R!R0UK4 H4$H1R!T@1 (7)
10th 5!ngl3 5h0un3n y0 U$0 w0 t5uk3! Typ3 A Typ3 B Typ3 C 09th 5!ngl3 K1b0u 5@nmy4ku Typ3 A Typ3 B Typ3 C 08th 5!ngl3 H3t4pp1 W!nk Typ3 A Typ3 B Typ3 C 07th 5!ngl3 V4l3nt!n3 K!$$ Typ3 A Typ3 B Typ3 C 06th 5!ngl3 9yu Typ3 A Typ3 B 05th 5!ngl3 $3!5hun n0 Fl4g Typ3 A Typ3 B 04th 5!ngl3 4kk4nb3 B4$h1 Typ3 A Typ3 B 03rd 5!ngl3 K4np3k1 Gu-n0n3 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 02nd 5!ngl3 Y4ruk1 H4n4b1 Typ3 A Typ3 B Typ3 C 01$t 5!ngl3 H4t5uk01 D4$h Typ3 A Typ3 B Typ3 C
Code:
01$t 4lbum R0uk4 w4 H4$h!run4! Typ3 A Typ3 B
Code:
QU33N & 3L!Z4B3TH
L0V3♡W4R$ DVDiso
Code:
D1V4
03rd 5!ngl3 L0$t th3 w4y Typ3 A Typ3 B Typ3 C 02nd 5!ngl3 Cry Typ3 A Typ3 B Typ3 C 01$t 5!ngl3 T5uk1 n0 Ur4g4w4 Typ3 A Typ3 B Typ3 C
Code:
CH0C0L0V3 FR0M 4KB48
BR0VVN!3 DVDiso 02nd 5!ngl3 M4!l n0 N4m!d4 DVDiso 01$t 5!ngl3 4$h!t4 w4 4$h!t4 n0 K!m1 g4 Um4r3ru DVDiso

5KE48
Code:
11th 5!ngl3 Ch0c0 n0 D0r31 Typ3 A Typ3 B Typ3 C

10th 5!ngl3 K!$$ D4tt3 H!d4r!k1k1 Typ3 A Typ3 B Typ3 C CDmp3FULL CDflacABC

09th 5!ngl3 4!5h1t3r@buru! Typ3 A Typ3 B Typ3 C DVDripABC

08th 5!ngl3 K4t@0m01 F!n4lly Typ3 A Typ3 B Typ3 C

07th 5!ngl3 0k3y D0k3y Typ3 A Typ3 B Typ3 C

06th 5!ngl3 P4r30 w@ 3m3r4ld Typ3 A Typ3 B Typ3 C

05th 5!ngl3 B4nz@1 V3nu5 Typ3 A Typ3 B

04th 5!ngl3 1,2,3,4, Y0r0$h!ku Typ3 A Typ3 B

03rd 5!ngl3 G0m3n n3, 5umm3r Typ3 A Typ3 B

02nd 5!ngl3 40z0r4 K4t@0m01 DVDiso CDflacFULL

01$t 5!ngl3 T5uy0k1 M0n0y0 R3gul4r Th3@t3r
Code:
1$t 4lbum K0n0 H! n0 Ch!m3 w0 W4$ur3n@1 DVDiso CDlo$$le55
Code:
5KE48 H4ru C0nc3rt 2O12 $3ny0u G3k1j0u w4 4k1 M4d3 n1 D3k1ru n0 k4? DVDiso1 DVDrip

Code:
M4t$u1 R3n4 - K!ngy0b4ch1 ~M4k!ng 0f K!ngy0~ DVDrip

N/*\/*\B48
Code:
06th 5!ngl3 K!t4g@w4 K3nj1 Typ3 A Typ3 B Typ3 C Mirror B

05th 5!ngl3 V!rg1n!ty Typ3 A Typ3 B Typ3 C

04th 5!ngl3 N4g!!ch1 Typ3 A Typ3 B Typ3 C

03rd 5!ngl3 Junj0u U-19 Typ3 A Typ3 B Typ3 C

02nd 5!ngl3 0h My G0d! Typ3 A Typ3 B Typ3 C

01$t 5!ngl3 23t5um3t$u Kur0k4m1 5h0uj0 Typ3 A Typ3 B
Code:
01$t 4lbum T3ppen T0tt4nd3! Typ3 N Typ3 M Typ3 B

Code:
/\/MB48 n0 Ch4ll3ng348 DVD V0l.2 DVDiso

5DN48
Code:
05th 5!ngl3 M4k30$h!m1 C0ngr4tul@t!0n Typ3 A Typ3 B

04th 5!ngl3 Kud0k!n4g@r4 4z@bujub4n du3t w!th M!n0 M0nt4 Typ3 A Typ3 B 

03rd 5!ngl3 M!N M1N M!N Typ3 A Typ3 B

02nd 5!ngl3 Ai, Chus3y0 Typ3 A Typ3 B

01$t 5!ngl3 G4G@G4 Typ3 A Typ3 B
Code:
02nd 4lbum Yuuw4ku n0 G4rt3r DVDiso

01$t 4lbum N3XT 3NC0R3 DVDiso

HÁT KA TÔM 48
Code:
01$t 5!ngl3 5uk1! $uk1! 5k1p! Typ3 A Typ3 B Typ3 C

N0G!Z@K@46
Code:
05th 5!ngl3 K!m1 n0 N4 w4 K!b0u Typ3 A Typ3 B Typ3 C

04th 5!ngl3 $3!fuku n0 M4nn3qu!n Typ3 A Typ3 B Typ3 C

03rd 5!ngl3 H4$h!r3 B!cycl3 Typ3 A Typ3 B Typ3 C

02nd 5!ngl3 0!d3 5h4mp00 Typ3 A Typ3 B Typ3 C

01$t 5!ngl3 9uru 9uru Curt4!n Typ3 A Typ3 B Typ3 C

HƯỚNG DẪN UP TORRENT LÊN JPS <- CLICK HERE

KINH NGHIỆM HÀNH TẨU GIANG HỒ TRÊN JPS <- CLICK HERE

KINH NGHIỆM BỔ SUNG <- CLICK HERE

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TRÊN WEB KHỰA <- CLICK HERE NEW!!!

[HOT-NƯỚC SÔI] HƯỚNG DẪN NẤU SUB KHỰA <- CLICK HERE

HƯỚNG DẪN ENCODE CƠ BẢN <- CLICK HERE

CÁCH XỬ LÝ LỆCH HÌNH, TIẾNG <- CLICK HERE

DECRYPT TỪNG TRACK TRONG BLURAY DISC <- CLICK HERE

Ý NGHĨA CÁC TAG TRONG AEGISUB <- CLICK HERE

Last edited by love6985; 09-11-2013 at 23:23.
Reply With Quote